Πολιτική Προστασίας Δεδομένων στην εφαρμογή Publior App

Η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα της εταιρίας Publior. Προεχόντως, η χρήση των εφαρμογών Publior Apps είναι δυνατή χωρίς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με εξαίρεση την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του χρήστη που είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση και για την επαναφορά ενός απολεσθέντος κωδικού πρόσβασης.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών, όπως είναι, π.χ., το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τις εθνικές ρυθμίσεις που βρίσκουν εφαρμογή στην επεξεργασία δεδομένων από την εταιρία Publior. Στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η εταιρία μας ενημερώνει το κοινό για τη φύση, την έκταση και το σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω, ενημερώνουμε τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Η εταιρία Publior ως υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω της παρούσας εφαρμογής.

1. Ορισμοί

Στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων της εταιρίας Publior χρησιμοποιείται η ορολογία του ΓΚΠΔ, η οποία πρέπει να κατανοητή και διατυπωμένη απλά, ώστε να μπορεί να την κατανοήσει το κοινό και οι πελάτες και συνεργάτες μας. Για το σκοπό αυτό αναλύεται παρακάτω η ορολογία αυτή.

Στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους:

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

επεξεργασία

κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

περιορισμός της επεξεργασίας

η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον

κατάρτιση προφίλ

οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,

ψευδωνυμοποίηση

η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,

υπεύθυνος επεξεργασίας

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους

εκτελών την επεξεργασία

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

αποδέκτης

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

τρίτος

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων

κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

2. Όνομα και στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, και τη λοιπή νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ είναι η εταιρία:

Νίκος Μετενίδης
Publior

Εταιρεία παροχής επιγραμμικού λογισμικού
Αρχελάου 25, 11635 Αθήνα

Τηλ. 210 72 999 89
dpo@publior.com

3. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Α) Συλλογή προσωπικών δεδομένων, γενικά

Η εφαρμογή Publior App συλλέγει γενικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής και διαγράφονται τακτικά μεταξύ 180 και 360 ημερών. Τα δεδομένα που συλλέγονται: 1) ο τύπος φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται, 2) το λειτουργικό σύστημα, 3) ημέρα και ώρα πρόσβασης στην εφαρμογή, 4) η διεύθυνση ΙΡ του χρήση, 5) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις στα συστήματα πληροφοριών μας.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων, η εταιρία Publior δεν συνάγει συμπεράσματα για το υποκείμενο των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές, αντιθέτως, χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς: 1) την ορθή προβολή των περιεχομένων των βιβλίων, 2) τη βελτιστοποίηση της χρήσης της εφαρμογής, 3) για να βεβαιωθούμε για τη διαρκή διαθεσιμότητα των συστημάτων πληροφοριών μας και της τεχνολογίας διαδικτύου και 4) να παρέχουμε στοιχεία στις αρχές για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις εάν συμβούν κυβερνοεπιθέσεις. Για αυτό, η εταιρία Publior αναλύει ανωνυμοποιημένα δεδομένα που συλλέγει για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να αυξήσει την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων στην επιχείρησή μας και να διασφαλίσει ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας. Τα ανωνυμοποιημένα αυτά δεδομένα των αρχείων καταγραφής αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα λοιπά προσωπικά δεδομένα που παρέχουν τα υποκείμενα δεδομένων και τα οποία μας αποστέλλονται μέσω της φόρμας εγγραφής. Τα αρχεία καταγραφής διαγράφονται κάθε 60 ημέρες.

Β) Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Εγγραφή χρήστη. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει πλήρως ανωνυμοποιημένα. Το μόνο δεδομένο που χρειάζεται να είναι πραγματικό είναι η πραγματική ηλεκτρονική διεύθυνση που σκοπό έχει την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη και για την ενδεχόμενη επαναφορά ενός χαμένου κωδικού πρόσβασης.

 

1.1 Υποχρεωτικά δεδομένα για την εγγραφή:

a) Όνομα χρήστη μέσω ενός email (μπορεί να είναι ένα ψεύτικο email). Αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο στον πωλητή-εκδότη για να ταυτοποιεί τις πωλήσεις.

b) Κωδικός πρόσβασης. Κανείς δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν.

c) Email επικοινωνίας. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται από τον πωλητή – εκδότη για να ταυτοποιεί τις πωλήσεις.

 

1.2 Άλλα υποχρεωτικά δεδομένα εγγραφής χρήστη:

a) Όνομα (μπορεί να είναι ψεύτικο). Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται από τον πωλητή – εκδότη για να ταυτοποιεί τις πωλήσεις.

b) Επώνυμο (μπορεί επίσης να είναι ψεύτικο). Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται από τον πωλητή – εκδότη για να ταυτοποιεί τις πωλήσεις..

Όλα τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται.

 

2. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της εφαρμογής.

a) Ρυθμίσεις προφίλ χρήστη

b) Τελευταίο login χρήστη

c) Ενεργοποίηση βιβλίων από τον χρήστη

d) Οι σημειώσεις του χρήστη

e) Τα βραβεία (Badges) του χρήστη

f) Οι εργασίες και τα μηνύματα του χρήστη

g) Στατιστικά στοιχεία χρήστη από την πρόοδο εκπαίδευσης

h) Διασυνδέσεις μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων

 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα ανωνυμοποιούνται.

 

I) Τα βιβλία που δημοσιεύει και εκδίδει ο χρήστης

j) Τα στοιχεία αγοραστή ο οποίος αναβαθμίζει σε συνδρομητικό λογαριασμό. Τραπεζικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται (redirection)

4. Σκοπός επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης στην οποία ο χρήστης της εφαρμογής ως υποκείμενο των δεδομένων (Παιδαγωγικό ίδρυμα, Δάσκαλος/μαθητής/αναγνώστης ή εκδότης) – είναι συμβαλλόμενος.

5. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μέσω της εφαρμογής δεν ανακοινώνονται σε κανέναν.

6. Τακτική διαγραφή και περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για την περίοδο που αυτό είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας ή όσο είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη νομοθεσία που βρίσκει εφαρμογή εν προκειμένω.

Εάν δεν είναι πλέον απαραίτητη η αποθήκευση των δεδομένων ή λήξει η περίοδος αποθήκευσης, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα περιορίζεται ή αυτά θα διαγράφονται, σύμφωνα με το νόμο.

Μία φορά ετησίως η εταιρία Publior ελέγχει όλους τους λογαριασμούς χρηστών και διαγράφει μόνιμα όσους δεν είναι ενεργοί για 12 μήνες, τουλάχιστον.

7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον χρήσητη της εφαρμογής ως υποκείμενο των δεδομένων, έχει τα εξής δικαιώματα:

 

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθεί εάν προσωπικά δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

 

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

 

γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσει να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν,

 

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,

 

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσει να λάβει τα δεδομένα που το αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

 

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση: info@publior.com

 

8. Όροι προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Facebook

Σε αυτή την εφαρμογή δεν έχουμε ενσωματώσει διεπαφή με το Facebook.

9. Όροι προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών Google Analytics

Σε αυτή την εφαρμογή χρησιμοποιείται το Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου που παρέχει η Google Inc. («Google»).  Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρία Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Η πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα που δημιουργείται από το cookie, συνήθως διαβιβάζεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύεται. Εάν η προσωπική σας διεύθυνση IP είναι ανωνυμοποιημένη σε αυτή την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP περικόπτεται από την Google πριν τη μεταβίβασή της. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταβιβάζεται ολόκληρη η διεύθυνση IP στον διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, η Google χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να αξιολογεί τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, να δημιουργεί αναφορές για τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να παρέχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταβιβάζεται από το Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας, δεν συσχετίζεται με άλλα δεδομένα από την Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies, εκτελώντας την ανάλογη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας

Επιπροσθέτως, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αντιταχθεί στη συλλογή δεδομένων από την Google Analytics και στην επεξεργασία δεδομένων από την Google. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο φυλλομετρητή: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Με την εγκατάσταση αυτού του πρόσθετου αποκλείεται η μεταφορά πληροφοριών στα Google Analytics.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Η υπηρεσία Google Analytics παρουσιάζεται εδώ: https://www.google.com/analytics/.

10. Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων για τη χρήση του Google+

Σε αυτή την εφαρμογή δεν χρησιμοποιείται διεπαφή με την υπηρεσία Google+.

11. Όροι προστασίας δεδομένων για τη χρήση του YouTube

Αυτή η εφαρμογή έχει διεπαφή με την υπηρεσία YouTube. Το YouTube είναι μια υπηρεσία προβολής βίντεο

Το YouTube είναι μια δικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να μεταφορτώσουν τα βίντεο κλιπ δωρεάν, παρέχοντας επίσης δωρεάν προβολή, επισκόπηση και σχολιασμό τους. Το YouTube σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε όλα τα είδη βίντεο, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση τόσο σε πλήρεις ταινίες όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και σε μουσικά βίντεο, και βίντεο που πραγματοποιούνται από χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρία YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Με κάθε κλήση σε μια από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), καλείται αυτόματα ο φυλλομετρητής του συστήματος πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων να μεταφορτώσει το αντίστοιχο στοιχείο του YouTube. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/yt/about/en/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και το Google αποκτούν γνώση της συγκεκριμένης δευτερεύου σελίδας του ιστοτόπου μας, την οποία επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με κάθε κλήση σε μια σελίδα που περιέχει ένα βίντεο στο YouTube, σε ποια συγκεκριμένη σέλιδα του ιστοτόπου μας επσικέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και αντιστοιχίζονται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

Το YouTube και η Google θα λαμβάνουν πληροφορίες μέσω της σελίδας YouTube που έχει επισκεφθεί το υποκείμενο των δεδομένων, εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα κατά τη στιγμή της κλήσης έχει συνδεθεί στο YouTube. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και το Google δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, η διαβίβαση ενδέχεται να αποτραπεί εάν το πρόσωπο που ζητά τα δεδομένα αποσυνδέεται από τον δικό του λογαριασμό στο YouTube πριν γίνει μια κλήση στον ιστότοπό μας.

Οι όροι προστασίας του YouTube είναι διαθέσιμοι εδώ: ://www.google.com/intl/en/policies/privacy/,.

12. Όροι προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Vimeo

Σε αυτή την εφαρμογή έχει ενσωματωθεί διεπαφή με την υπηρεσία Vimeo. Το Vimeo είναι μια υπηρεσία της εταιρίας Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Με κάθε χρήση της εφαρμογής με τη διεπαφή αυτή, η διεπαφή προβαίνει σε μεταφόρτωση περιεχομένου από το Vimeo. Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας και είστε συνδεδεμένοι ταυτόχρονα στο Vimeo, το VImeo αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη σελίδα επισκεφθήκατε και διαβιβάζει την πληροφορία αυτή στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Vimeo.

Εάν θέλετε να αποτρέψετε αυτή τη διαβίβαση και αποθήκευση δεδομένων από το Vimeo πρέπει να κάνετε έξοδο από το Vimeo πριν από τη χρήση της εφαρμογής. Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων του Vimeo δείτε:

https://vimeo.com/privacy

13. Όροι προστασίας δεδομένων στην πλατφόρμα Google Play:

https://www.android.com/enterprise/data-protection/

https://play.google.com/intl/en-GB/about/privacy-security-deception/index.html

14. Όροι προστασίας δεδομένων στο Itunes App store:

https://www.apple.com/uk/legal/privacy/en-ww

15. Έννομη βάση για την επεξεργασία

Έννομη βάση για την επεξεργασία είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 α΄ ΓΚΠΔ. Όταν δε, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, η νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 β΄ ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και στο προσυμβατικό στάδιο, όπως για παράδειγμα όταν κάνετε έρευνα για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας μας. Η εταιρία μας επίσης υποχρεούται από τη φορολογική νομοθεσία να κάνει επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γ΄ ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί εξαιρετικά να στηρίζεται και στο έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στ΄ ΓΚΠΔ.

16. Έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου

Όταν η επεξεργασία στηρίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στ΄ ΓΚΠΔ, αυτό αφορά το έννομο συμφέρον της εταιρίας μας να προωθήσει τα οικονομικά της συμφέροντα.

17. Άλλες Πληροφορίες

Η παροχή πληροφοριών μπορεί να απαιτείται από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία) ή να συνάγεται από συμβατικές ρυθμίσεις. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει ως συνέπεια να είναι αδύνατη η κατάρτιση σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων.

18. Ερωτήσεις ή καταγγελίες

Εάν έχετε ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@publior.com

 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

Σύνδεση

Menu

Your cart

There are no more items in your cart