Όροι χρήσης Publior App

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PUBLIOR APP


Κατασκευαστής: PUBLIOR

Website: www.publior.com

Email: info@publior.com

Προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες: PUBLIOR APP

Χρήστης: Κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων και ενεργοποιεί το εκάστοτε βιβλίο με τη χρήση κωδικού που διατίθεται έναντι τιμήματος ή τετραδίου που διατίθεται άνευ τιμήματος.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:


Ι. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PUBLIOR APP.

Προϋποθέσεις χρήσης

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εγγύηση & Ευθύνη

Άλλοι όροι


ΙΙ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ

Ι. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PUBLIOR BOOK APP.


Με το παρόν συμφωνητικό παρέχεται άδεια χρήσης για το λογισμικό με τον τίτλο “PUBLIOR APP” στους Χρήστες που μεταφορτώνουν την εφαρμογή στους Υπολογιστές και τις φορητές συσκευές τους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.


Προϋποθέσεις χρήσης

1. Με την εγκατάσταση, αποθήκευση, εκτέλεση ή άλλη χρήση και εφαρμογή του λογισμικού, ο Χρήστης δεσμεύεται αυτομάτως από τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης λογισμικού. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους εν λόγω όρους, δεν πρέπει να εγκαταστήσει ή να χρησιμοποιήσει το λογισμικό καθ' οιονδήποτε τρόπο.


2. Με την εγγραφή και απoδοχή των όρων χρήσης του παρόντος λογισμικού, ο χρήστης βεβαιώνει πως είναι άνω των 16 ετών. Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι κάτω των 16 ετών τότε ο ασκών τη γονική του μέριμνα οφείλει να αποστείλει ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στην εταιρεία (Διεύθυνση Ταχυδρομείου: PUBLIOR, Archelaou 25, Athens 116 35, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@publior.com) δήλωση με τα στοιχεία του και μια δήλωση ότι επιτρέπει στον ανήλικο τη χρήση του λογισμικού, προτού κάνει χρήση της εφαρμογής. Διαφορετικά δεν θα είναι νόμιμη η εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού και η χρήση των συστημάτων της Εταιρείας. Για πρότυπη δήλωση αντιγράψτε και αποστείλετε το εξής κείμενο:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
 

Ο/οι κάτωθι υπογεγραμμένος/οι α) ……………………………., β) …………………………….., κάτοικος/οι …………………, οδός ……………………………… ΤΚ ……………………., τηλεφ. ……………………………………… email: ………………………………., επιτρέπω/ουμε και συναινώ/ούμε ως γονείς/ασκούντες τη γονική μέριμνα του ………………………………………………………………………… που φοιτά στο ……………………….. με αριθ. μητρώου…………………. να διασυνδεθεί με τον καθηγητή/τρια …………………… του …………………………………………… και να κάνει χρήση του λογισμικού PUBLIOR APP, όπως και να συνομολογήσει τους όρους χρήσης που περιλαμβάνονται στην άδεια χρήσης του.

 
………………………..(τόπος), …./…/……(ημερομηνία)

 
Α) …………………………………….

 
Β) ……………………………………...

 
Αποστολή είτε στην PUBLIOR, Archelaou 25, Athens 116 35 είτε στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@publior.com

Εάν η χρήση της εφαρμογής γίνεται σε περιβάλλον σχολείου, τότε οι σχετικές επιστολές πρέπει να αποστέλλονται στους διευθυντές των εν λόγω σχολείων.


3. Ειδικά όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού από καθηγητές ισχύουν τα εξής:


Κάθε χρήστης που έχει δημιουργήσει λογαριασμό καθηγητή έχει το δικαίωμα συγγραφής τετραδίου βάσει της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας. Aνατρέξτε στη σχετική κατηγορία στον ιστότοπο www.publior.com


Ο καθηγητής μπορεί να προσκαλεί μαθητές για διασύνδεση λογαριασμών εφόσον αυτοί είναι άνω των 16 ετών. Σε κάθε άλλη περίπτωση οφείλει να ζητά τη σχετική άδεια από τους εκάστοτε ασκούντες τη γονική του μέριμνα.


Για όλα τα συγγράμματα που δημιουργούνται με το λογισμικό αλλά και για όλες τις σημειώσεις, σχόλια και στατιστικά υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε συγγραφείς  τους. Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες ότι αυτοί θα πρέπει να κρατούν σε αντίγραφο οποιοδήποτε υλικό ανεβάζουν στην εφαρμογή. Η εταιρεία δεν θα αποζημιώνει κανένα χρήστη που θα χάνει το υλικό που μεταφόρτωσε και επεξεργάστηκε στην εφαρμογή.


Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

1. O Κατασκευαστής του λογισμικού είναι κύριος όλων δικαιωμάτων, με βάση το Ν. 2121/1993, επί του λογισμικού και των εφαρμογών, τη χρήση των οποίων παραχωρεί στον πελάτη, όπως και των άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού και του υποστηρικτικού υλικού. Δεν επιτρέπεται στον Χρήστη η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού, ο οποίος αποτελεί εμπορικό απόρρητο, όπως και στα υπολογιστικά συστήματα του Κατασκευαστή, όπως επίσης και να προβεί σε αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή ή διάθεση στο κοινό του λογισμικού, κατά παράβαση των παρόντων όρων.

2. Με την παρούσα σύμβαση ο Κατασκευαστής μεταβιβάζει στον Χρήστη το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και το δικαίωμα πρόσβασης στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο λογισμικό της εταιρείας και σε ενδεχόμενα δωρεάν συγγράμματα από τρίτες πηγές. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αγοράσει από την PUBLIOR αποθηκευτικό χώρο για να συντηρεί μεγαλύτερο αριθμό βιβλίων, τετραδίων, σημειώσεων, πολυμεσικού υλικού από αυτόν που του επιτρέπει ο δωρεάν λογαριασμός. Για την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας ανατρέξτε στη σχετική κατηγορία στον ιστότοπο www.publior.com

3. Το λογισμικό του οποίου παραχωρείται η χρήση είναι μια δωρεάν εφαρμογή της PUBLIOR και ως εκ τούτου, το παρόν συμφωνητικό δεν συνιστά σύμβαση πώλησης. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης, διανομής και εμπορικής εκμετάλλευσης του λογισμικού.


Εγγύηση & Ευθύνη

1. Το προϊόν λογισμικού προσφέρεται “ως έχει”. Ο Κατασκευαστής δεν ισχυρίζεται ότι είναι κατάλληλο για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Ο Κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, προκληθεί στο Χρήστη λόγω της χρήσης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας δεδομένων, της απώλειας εισοδήματος και των ζημιών σε τρίτους που γίνουν απαιτητές από το Χρήστη. Ο Κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το προϊόν θα λειτουργεί υπό όλες τις πιθανές συνθήκες, υπάρχουσες ή μελλοντικές.

 
2. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής και κατάλληλης χρήσης του λογισμικού για το συμβατικό σκοπό, ήτοι την πρόσβαση και την ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων και τετραδίων. Ενδεχόμενα σφάλματα στη λειτουργία του λογισμικού μπορούν να διορθωθούν σε επόμενη έκδοση.

 
3. Δεν παρέχονται στους χρήστες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης από τον κατασκευαστή, σε σχέση με την παρούσα εφαρμογή.
 

Υποχρεώσεις των χρηστών

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και κατάλληλη χρήση του λογισμικού και του περιβάλλοντος εργασίας, σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταφορτώνει ο χρήστης στην εφαρμογή ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο.


Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται να μην χρησιμοποιεί την εφαρμογή:

α) για την αποστολή, δημοσίευση, ανακοίνωση ή διάδοση περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο, υπό την έννοια ότι προσβάλλει τα χρηστά ήθη, την ανηλικότητα ή παράνομο, εν γένει,

β) για τη μεταφόρτωση, τροποποίηση, διασκευή, αποστολή, δημοσίευση, ανακοίνωση ή διάδοση περιεχομένου, για το οποίο ο χρήστης δεν έχει την άδεια από τους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ή περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνία, σήμα, εμπορικά απόρρητα κλπ.)

γ) για τη μεταφόρτωση, αναπαραγωγή ή μεταφορά κακόβουλου λογισμικού που δύναται να επιφέρει την καταστροφή, διακοπή λειτουργίας ή πρόκληση βλάβης σε λογισμικό ή υλικό υπολογιστών ή άλλο εξοπλισμό,

δ) για να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν ή να διαδώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, κάθε είδους ανεπιθύμητη διαφήμιση ή μηνύματα ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδας, ή για να προωθήσουν διαφήμιση ή εμπορικές επικοινωνίες χωρίς την άδεια ή έγκριση του κατασκευαστή,

ε) για την αναπαραγωγή και διακίνηση υλικού που προσβάλλει την προσωπικότητα (ιδίως συκοφαντικό ή ρατσιστικό ή άλλο υλικό που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 979/1979 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4285/2014) ή τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων ή υλικού που μπορεί να προξενήσει βλάβη σε ανήλικα πρόσωπα και να μη συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών ή τρίτων προσώπων, όπως και να μην αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες κατά τη χρήση των υπηρεσιών που τους παρέχει ο κατασκευαστής, ή

ε) για οποιαδήποτε άλλη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.


Κάθε χρήση που παραβιάζει τους ως άνω όρους δύναται να επιφέρει την διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση, καθώς και την υποχρέωση των χρηστών να αποζημιώσουν τον κατασκευαστή. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο κατασκευαστής του λογισμικού δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων αυτών εκ μέρους του χρήστη, αλλά ευθύνεται αποκλειστικά αυτός.


Άλλοι Όροι

1. Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται και λειτουργεί σε λειτουργικά συστήματα (οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αναρτώνται στο www.publior.com) Windows PC, MAC, ANDROID tablets, IPAD  και smartphones με οθόνη άνω των 5 ιντσών και ελάχιστη οριζόντια ανάλυση 800px.

2. Η ενεργοποίηση βιβλίων γίνεται με σχετικό κωδικό ενεργοποίησης, ο οποίος πωλείται είτε αυτόνομα από τους εκδότες με τους οποίες συνεργάζεται η PUBLIOR είτε μέσω του εταιρικού ιστοτόπου της PUBLIOR.COM ή άλλου συνεργαζόμενου ιστοτόπου.

Ο κωδικός ενεργοποίησης αποτελείται από τουλάχιστον 20 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες με παύλες. Η ενεργοποίηση γίνεται κατά κύριο λόγο για 12 μήνες. Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του βιβλίου μόνο κατά τις τελευταίες 60 ημέρες πριν από τη λήξη του. Βεβαίως, κάποιες εκδόσεις ενδέχεται να μην είναι επεκτάσιμες για διάφορους λόγους όπως πχ. απόσυρση ή αντικατάσταση της έκδοσης με νεότερη έκδοση.

Οι κωδικοί πρέπει να ενεργοποιούνται το αργότερο εντός 30 ημερών από την αγορά τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν μετά από ιδιαίτερο μακρύ χρονικό διάστημα (άνω του ενός έτους) από την αγορά τους λόγω του ότι τα βιβλία των συνεργαζόμενων εκδοτών ανανεώνονται συνήθως εντός 3 ή 4 ετών από την ημερομηνία παραγωγής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, μετά από την αγορά βιβλίου από βιβλιοπωλείο, ο Κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί την παροχή πρόσβασης στο επιλεγμένο ψηφιακό βιβλίο για τμήμα της 12μηνης ή ακόμη και για ολόκληρη τη 12μηνη χρήση. Απευθύνεστε στον εκδότη με την απόδειξη αγοράς του βιβλίου (που εμπεριέχει τον κωδικό) και τον αριθμό του κωδικού. Βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του εκδότη για τον αν θα αντικαταστήσει τον κωδικό με ανάλογο προϊόν.


Από τη στιγμή που οι κωδικοί έχουν παραδοθεί στον Χρήστη, ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για την φύλαξή τους. Ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει την PUBLIOR για τυχόν προβλήματα με τον κωδικό του εντός 30 ημερών από την αγορά του. Οι λογαριασμοί διαγράφονται εντός 12 μηνών εφόσον δεν υπάρχει ενεργοποιημένο βιβλίο ή τετράδιο σε χρήση. Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει κάποιο demo βιβλίο, αυτό δεν λογίζεται ως ενεργοποιημένο βιβλίο.

 

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που λαμβάνονται και αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής αποθηκεύονται έως το όριο των 1000 μηνυμάτων. Κάθε πρόσθετο μήνυμα που αποθηκεύεται διαγράφει αντιστοίχως ένα από τα παλαιότερα μηνύματα.

 

4. Η εφαρμογή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για να εκτελούνται οργανωμένες εξετάσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

5. Η εφαρμογή τηρεί βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα των επιδόσεων στις διαδραστικές ασκήσεις, τις αγορές (ενεργοποιήσεις) του χρήστη, τη διασύνδεση με καθηγητή και τη βαθμολογία του μαθητή. Η καταχώρηση δεδομένων στο προφίλ του καθηγητή/χρήστη εμφανίζεται στους διασυνδεδεμένους χρήστες/μαθητές και το αντίστροφο.

 

6. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο. Η ταυτοποίηση του χρήστη θα είναι ως εκ τούτου αδύνατη.

 

8. Η εφαρμογή χρειάζεται για να λειτουργήσει συνεχή πρόσβαση στο Διαδίκτυο, την οποία δεν παρέχει η PUBLIOR. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή σχεδιάστηκε για χρήση σε οικιακό περιβάλλον με γρήγορη σύνδεση (όπως αυτή νοείται κατά τη χρονική περίοδο Ιούνιος 2020). Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον/δίκτυο εκπαιδευτικού ιδρύματος, ο Κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή, ταυτόχρονη πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στα ψηφιακά τετράδια και βιβλία.

 

9. Η εφαρμογή και τα βιβλία παρέχονται μέσω υπολογιστικών κέντρων/διακομιστών τρίτων εταιρειών. Ο Κατασκευαστής συνεργάζεται με έγκυρες εταιρείες του χώρου, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την 100% προσβασιμότητα (SERVER RUNTIME-UPTIME-DOWNTIME) στην εφαρμογή. Η Εταιρεία δεσμεύεται πως σε περίπτωση μη δυνατότητας πρόσβασης, ο χρήστης θα πιστώνεται αντίστοιχο πρόσθετο χρόνο πρόσβασης για κάθε ώρα μη παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία όμως δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 15 ημέρες συνολικά.

 

10. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί από τον χρήστη σε όσες συσκευές αυτός επιθυμεί, στο σπίτι, στην εργασία ή στο σχολείο. Ο χρήστης οφείλει όμως να ακολουθεί την πολιτική ορθής χρήσης για την παρεχόμενη υπηρεσία, η οποία προβλέπει μέγιστο όγκο data transfer (μεταφορά δεδομένων) έως 1 GB μηνιαίως ανά χρήστη ανά λογαριασμό. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο λογαριασμός του χρήστη θα απενεργοποιείται έως ότου η πολιτική ορθής χρήσης επιτρέψει την εκ νέου ενεργοποίηση του σχετικού λογαριασμού. Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει για πάντα χωρίς ενημέρωση από την υπηρεσία του οποιονδήποτε χρήστη έχει επανειλημμένα υπερβεί το σχετικό όριο.

 

11. Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει χρήστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το λογισμικό καταχρηστικώς.

 

12. Οι μαθητές μπορούν να προσκαλέσουν καθηγητή για να διασυνδέσουν τα βιβλία τους. Αμφότεροι έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν τη διασύνδεσή τους.

 

13. Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους λογαριασμούς χρηστών και να διαγράφει χρήστες που αρνούνται να πιστοποιήσουν την καθηγητική τους ιδιότητα.

 

14. Σημειώσεις, στατιστικά κτλ. διαγράφονται αυτομάτως όταν λήξει η περίοδος χρήσης των βιβλίων.

 

15. Ο Κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες που μπορούν να παρουσιάσουν μεμονωμένες συσκευές ή διάφορα μοντέλα συσκευών. Για αυτό το λόγο πριν από οποιαδήποτε αγορά προτείνουμε να ελέγξετε τη σωστή χρήση και την πρόσβασή σας στα ψηφιακά περιεχόμενα κάνοντας χρήση ενός demo βιβλίου.

 

16. Υπαναχώρηση από την αγορά κωδικού ενεργοποίησης ψηφιακού βιβλίου συνεργαζόμενου εκδότη για λόγους δυσλειτουργίας της εφαρμογής δεν επιτρέπεται.

 

17. Κωδικοί ενεργοποίησης ψηφιακού βιβλίου αγορασμένοι με ενέργεια προώθησης προϊόντος (προσφορά) δεν μπορούν να επιστραφούν.

 

18. Οι κωδικοί ενεργοποίησης ψηφιακού βιβλίου διασυνδέονται μόνο με έναν λογαριασμό (username) το οποίο δεν μπορεί να αλλαχθεί. Ο ίδιος κωδικός δεν μπορεί να επικυρωθεί και να διασυνδεθεί με δεύτερο λογαριασμό ακόμα κι αν αυτός ανήκει στον ίδιο χρήστη.

 

19. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα, αποσφαλμάτωση ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μέσω email (info@publior.com) σε εργάσιμες μέρες και ώρες, αναφέροντας το όνομά του, το username του, την ιδιότητά του, το βιβλίο, τη συσκευή που χρησιμοποιεί και το λειτουργικό της σύστημα και τέλος, το πρόβλημα που του παρουσιάστηκε.

 

20. Ο Κατασκευαστής καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ανταποκρίνεται η εφαρμογή στις απαιτήσεις και λειτουργικότητες νέων συσκευών χρήσης. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την παροχή της υπηρεσίας από οποιαδήποτε συσκευή στο μέλλον.

 

21. Απαγορεύεται η αντιγραφή των ψηφιακών βιβλίων.

 

22. Ο Κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους άδειας χρήσης και τις προϋποθέσεις χρήσης του λογισμικού οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

25. Στη Σύμβαση εφαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία και τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στην Αθήνα.
 


ΙΙ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ


Στο παρόν λογισμικό συμπεριλαμβάνεται λογισμικό τρίτων που υπόκειται στους παρακάτω συμβατικούς όρους:

 

Google Open Source Fonts(https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about)

 

Όλες οι γραμματοσειρές είναι ανοικτού κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε τις αγαπημένες σας γραμματοσειρές με τους φίλους και συνεργάτες σας. Μπορείτε να τους διαμορφώσετε για ιδία χρήση ή να συνεργαστείτε με τον αρχικό σχεδιαστή για να τους βελτιώσετε. Και μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε, ιδιωτικά ή εμπορικά – εκτυπωμένους, στον υπολογιστή σας ή στις ιστοσελίδες σας.

 

Chromium (https://chromium.googlesource.com/chromium/src.git/+/master/LICENSE)

 

Επιτρέπεται η αναδιανομή και χρήση του πηγαίου κώδικα και του κώδικα μηχανής, με ή χωρίς τροποποιήσεις, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

* Σε κάθε αναδιανομή του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρείται η παραπάνω αναφορά σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η λίστα προϋποθέσεων και η παρακάτω αποποίηση ευθύνης.

 

* Στην αναδιανομή του κώδικα μηχανής πρέπει να αναπαράγεται η παραπάνω αναφορά σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η λίστα προϋποθέσεων και/ή άλλο περιεχόμενο που παρέχεται με την παρούσα διανομή.

 

* Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος της Google Inc. ούτε των ονομάτων των συνεργατών της για την προώθηση ή στήριξη προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς ειδική προηγούμενη έγγραφη άδεια.

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

 

Συμπεριλαμβάνονται τα εξής προγράμματα:

CryptoJS v3.1.2(https://code.google.com/p/crypto-js), SoundManager 2: JavaScript Sound for the Web(http://schillmania.com/projects/soundmanager2/) και Animator.js(http://berniesumption.com/software/animator/), για τα οποία ισχύουν οι εξής όροι:

Επιτρέπεται η αναδιανομή και χρήση του πηγαίου κώδικα και του κώδικα μηχανής, με ή χωρίς τροποποιήσεις, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

* Σε κάθε αναδιανομή του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρείται η παραπάνω αναφορά σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτή η λίστα προϋποθέσεων και η παρακάτω αποποίηση ευθύνης.

* Στην αναδιανομή του κώδικα μηχανής πρέπει να αναπαράγεται η παραπάνω αναφορά σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτή η λίστα προϋποθέσεων και/ή άλλο περιεχόμενο που παρέχεται με την παρούσα διανομή.

* Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος του δημιουργού ούτε των ονομάτων των συνεργατών του για την προώθηση ή στήριξη προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς ειδική προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) ΜΕ ΟΠΟΙΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

 

4. Συμπεριλαμβάνονται τα εξής προγράμματα:

FastClick(https://github.com/ftlabs/fastclick)

Swiper(http://www.idangero.us/sliders/swiper)

Tooltipster v3.2.6(http://iamceege.github.io/tooltipster/)

jQuery(http://jquery.com/)

jQuery UI Touch Punch(http://touchpunch.furf.com/)

jQuery UI Nested Sortable(http://mjsarfatti.com/sandbox/nestedSortable)

Websanova wColorPicker & wPaint(http://www.websanova.com)

noty(http://needim.github.com/noty/)

MD5 Hashing for JS(Part of PHP.js)

Trumbowyg rich text editor(http://alex-d.github.com/Trumbowyg)

Word Search Game Widget(https://code.google.com/p/jquery-wordsearch-game/)

Word Find(https://github.com/bunkat/wordfind)

Nicescroll(http://areaaperta.com/nicescroll)

jQuery Dynatree Plugin(http://dynatree.googlecode.com/)

jquery.jplayer.min.js & jquery.mb.miniPlayer.js(http://pupunzi.com)

Metadata - jQuery plugin for parsing metadata(https://gist.github.com/thegrubbsian/1198460)

Hammer.JS(http://hammerjs.github.io/)

jquery.table_sort.js v0.1.2(https://github.com/i2bskn/jquery-table-sort)

rwdImageMaps jQuery plugin (https://github.com/stowball/jQuery-rwdImageMaps)

jquery.panzoom.js (https://github.com/timmywil/jquery.panzoom/)

Modernizr (http://modernizr.com)

jquery.scrollTo (https://github.com/flesler/jquery.scrollTo)

Tocca.js (https://github.com/GianlucaGuarini/Tocca.js)

hideShowPassword (https://github.com/cloudfour/hideShowPassword)

 

Αναφορικά με τα προγράμματα αυτά ισχύουν οι εξής όροι:

Παρέχεται άδεια, χωρίς καταβολή τιμήματος, σε κάθε έναν, να αποκτήσει ένα αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το “λογισμικό”), να χρησιμοποιήσει το λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποιήσεων, ένωσης με άλλα, δημοσίευσης, διανομής, χορήγησης υποάδειας και/ή πώλησης αντιγράφων του λογισμικού και χορήγησης άδειας σε πρόσωπα στα οποία χορηγείται το λογισμικό, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Η παραπάνω αναφορά και η άδεια πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σε σημαντικά τμήματα του λογισμικού. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΆΛΛΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΆΛΛΟ.

 

5. HandJS polyfill(https://handjs.codeplex.com/)

Υπόκειται στους όρους της άδειας Apache License 2.0 (Apache):

 

Αδειοδοτείται με την άδεια Apache, έκδοση 2.0 (η “άδεια”). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο παρά μόνο, εφόσον συμμορφώνεστε με τους όρους της άδειας.

Μπορείτε να πάρετε ένα αντίγραφο της άδειας από την ιστοσελίδα:

 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 

Εκτός από την περίπτωση όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή έχει συμφωνηθεί εγγράφως, το λογισμικό που διανέμεται με βάση αυτή την άδεια χορηγείται όπως έχει, χωρίς εγγυήσεις ή όρους κάθε είδους, είτε ρητούς είτε σιωπηρούς.

 

Δείτε αναλυτικά την άδεια που περιλαμβάνει όρους και περιορισμούς.

 

6. CSS3 Transitions(http://tympanus.net/codrops/2013/05/07/a-collection-of-page-transitions/) βλ. Την άδεια: http://tympanus.net/codrops/licensing

Use the online HTML editor to maximize your web content composing efficiency.

Σύνδεση

Menu

Your cart

There are no more items in your cart